फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

आर्थिक वर्ष: