फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

उपभोक्ता समितिको विवरण पठाउन ताकेता गरिएको वारे

उपभोक्ता समितिको विवरण पठाउन ताकेता गरिएको वारे

आर्थिक वर्ष: