फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

जर्मन सुब्बा

ईमेल: 
icto.phedapmun@gmail.com
फोन: 
9816300769
Section: 
सुचना तथा प्रविधि शाखा