फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

योजना संझौता तथा फरफारक गर्न पठाइदिने बारे ।

आर्थिक वर्ष: