फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सबै वडा कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिति गठन गरी सो को जानकारी दिने बारे ।

सबै वडा कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिति गठन गरी सो को जानकारी दिने बारे ।

आर्थिक वर्ष: