फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धि प्राय सोधिने प्रश्नहरु