FAQs Complain Problems

गाउपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका १८

७५/७६ 04/07/2019 - 16:01 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका १८

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१५

७५/७६ 03/27/2019 - 13:14 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-15

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१४

७५/७६ 03/27/2019 - 13:14 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-14

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१३

७५/७६ 03/27/2019 - 13:12 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-13

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१२

७५/७६ 03/27/2019 - 13:06 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-12

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-११

७५/७६ 03/27/2019 - 13:04 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-11

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१०

७५/७६ 03/27/2019 - 12:55 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-10

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-९

७५/७६ 03/27/2019 - 12:47 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-9

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-८

७५/७६ 03/27/2019 - 12:44 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-8

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-७

७५/७६ 03/27/2019 - 12:32 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-7

Pages