FAQs Complain Problems

गाउपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१०

७५/७६ 03/27/2019 - 12:55 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-10

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-९

७५/७६ 03/27/2019 - 12:47 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-9

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-८

७५/७६ 03/27/2019 - 12:44 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-8

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-७

७५/७६ 03/27/2019 - 12:32 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-7

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या- ५ र ६

७५/७६ 03/27/2019 - 12:17 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-५ र ६, PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-५ र ६

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-४

७५/७६ 03/27/2019 - 12:12 PDF icon 403272019.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-३

७५/७६ 03/27/2019 - 11:59 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-३

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-२

७५/७६ 03/27/2019 - 11:51 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-२

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१

७५/७६ 03/27/2019 - 11:31 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीत पुस्तिका वैठक संख्या-१

कार्यपालिकाको नवौं बैठकको निर्णय जानकारी गराइएको बारे

७५/७६ 12/10/2018 - 18:14 PDF icon कार्यपालिकाको नवौं बैठकको निर्णय जानकारी गराइएको बारे.pdf

Pages