फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

प्रस्ताव आह्वानको सुचना

प्रस्ताव आह्वानको सुचना

आर्थिक वर्ष: