फेदाप गाँउपालिकाको वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ ।
" नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन "

वडा-१

फेदाप - १ (सिम्ले)

साबिक सिम्ले गाबिस

वडा कार्यालय : औसिबजार, पोक्लावाङ 

वडा अध्यक्ष : मन बहादुर श्रेष्ठ